[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
ขอบข่ายภารกิจ


          1) นิเทศ ติดตามและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้

          2) นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

          3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

          4) ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

          5) ส่งเสริมและประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

          6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้าชม : 103
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท 
1 ม.4  ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 
โทรศัพท์ : 056-476665  
โทรสาร : 056-476661  E-Mail : cnt_nfedc@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by