[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


ความมุ่งหมาย

การนิเทศเป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาผู้บริหาร ครู กศน. และบุคลากรในสถานศึกษาเพราะภารกิจต่าง ๆ ของสถานศึกษาจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สถานศึกษาใดที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานและสามารถนำศักยภาพของบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามความคาดหวังของสังคมได้ การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา โดยผ่านการนิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

นิเทศออนไลน์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาศักยภาพครู กศน. ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู กศน.และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

        หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลข่าวสาร จากนิเทศออนไลน์ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครู กศน. และผู้เกี่ยวข้อง     ทุกท่าน

                                                                                                                         ศน.นฤมล

 

 

 

 

  

เข้าชม : 149
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท 
1 ม.4  ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 
โทรศัพท์ : 056-476665  
โทรสาร : 056-476661  E-Mail : cnt_nfedc@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by